بازی گردونه‌ی الفبا

با کمک بازی گردونه‌ی الفبا حافظه تصویری کودکان را می‌توانید تقویت کنید.

بازی های پیشنهادی :

1. ساخت کلمه صدای آغازین و پایانی آن با حرف  الفبای انتخاب شده باشد.

2.پیدا کردن کلمه در صندوق کلمات که حرف مورد نظر را دارد.

3. انتخاب کودک که نام او با آن حرف الفبا شروع می‌شود.

4.بازی اسم، فامیل

 طراح: فاطمه عسگرخانی فراهانی