گردونه ی حروف الفبای فارسی

بازی گردونه‌ی الفبا با کمک بازی گردونه‌ی الفبا حافظه تصویری کودکان را می‌توانید تقویت کنید. بازی های پیشنهادی : 1. ساخت کلمه صدای آغازین و پایانی آن با حرف  الفبای انتخاب شده باشد. 2.پیدا کردن کلمه در صندوق کلمات که حرف مورد نظر را دارد. 3. انتخاب کودک که نام او با آن...